Eurogenes Auctions


TERMS and CONDITIONS

GENERAL CONDITIONS EUROGENES SALE

General
1. These terms are valid for all agreements which are made through this sale.
2. On these agreements Dutch law applies.
3. The organisation of the sale is done by Eurogenes, referred to as the organization.
4. The party which offers his animals in this sale will be named after this as the “seller” and the party who buys through this sale and purchases any lot will be referred to as the “buyer” from this point after.
5. The organization is solely a mediator in the purchase agreement between the buyer and the seller.

How does the sale work
6. The auction will occur by Dutch Auction through internet.
7. All bids are made in Euro’s. The prices are excluding VAT and 8% sale commission
8. Every bidder is bound to his bid.
9. On disputes which might arise during the sale, the organization decides.
10. The purchase agreement is consolidated when the organization assigns the lot at the time of purchase.
11. Animals can only be exported after the complete payment from buyer to sale organisation has been done.
12. The buyer needs to take care of the transport and is responsible for all costs of transporting / exporting involved. The country of residence of the sale animals is mentioned on the catalogue pages.
13. Upon purchase the buyer takes over the risks after payment. The calf need to be paid within 14 days after the buyer received the invoice.
14. The payment should be made as mentioned on the invoice.

Payment
15. A. The total amount has to be paid within 14 days after the initial date of invoice. The ownership stays with the seller until the complete payment of the invoiced amount has been received.
B. The risk of the animal stays unchanged as mentioned in article 13
C. The purchase needs to be paid for in full, including the sale commission before the transport from the seller to the new owner can take place.
16. Claims need to be notified in writing to the seller within eight days after delivery to the buyer.

Excluding liability
17. The organization cannot be held responsible for errors on the internet site or in the advertisements.
18. The organization cannot be held responsible for visual or non visual defects regardless the size or nature of such defect of the animals sold.
19. The organization does not take any responsibility for damage to persons or cases which arise through association of the sale. This contains also genetic defects of the sold animal or embryos which are not known by the organisation or seller.
20. Foreign purchasers, who wish to export their animals, shall make the organization aware of this directly after the auction. All costs and risks shall be the responsibility of the purchaser as from the moment the seller has concluded the export preparations
21. The cow indexes mentioned are the most recent cow indexes in their countries. Official pedigrees can be requested by the relevant breed organisations.
22. All sale animals are tested negative for IBR, BVD and are from a Lepto and Para-A certified farm. However the organization cannot be hold responsible for any costs if an animal is tested positive on a disease.
Animals can be tested for additional diseases on costs of the buyer. However the result of additional test can not be a reason to cancel the sale.
23. The organization of the sale can never be held responsible for the bull and embryo contracts supplied with the sale items. The responsibility of the contract is entirely for the organization supplying the contract.
24. Terms and conditions for First Choice of Live heifers
A: The buyer has the first choice from the animals which are mentioned on the catalogue site of the lot number. They are mentioned including their Reg.no.
B: In case the buyer wants to select the heifer with help from a Genomic Marker test, the costs for this test are for the buyer
C: The choice of the heifers need to be made within 1 month after the sale, or 1 week after the result of the Genomic Test
25. Special terms and conditions for the buyer of a first choice of female calves:
A: The purchaser has the first choice of the resulting heifer calves from the pregnancies mentioned on the catalogue page
B: The selection needs to be made by the purchaser within three months after the last calf is born, or 1 week after the Result of the Genomic Marker test is known.
C: In case the buyer wants to select the heifer with help from a Genomic Marker test the costs for this test are for the buyer
D: Payment: 25% direct after receiving the invoice plus the 10% sale commission. The rest of the amount of 75% need to be paid after making the choice.
E: After the selection the purchaser needs to arrange transport within 1 week.
F: If no female calf is born the deposit will be refunded.
26. In the case of (hidden) defects, the costs for sale and purchase (sale commission) will remain for the account of the seller and purchaser respectively. The veterinary costs involved remain for the account of purchaser. The damage has a maximum limit of the price of the sale item. In no case can the seller or organization be held responsible for any damage whatsoever.
27. Every bidder is held to conform to the auction conditions. The act of bidding implicates knowledge and acceptance of these conditions.ALGEMENE VOORWAARDEN EUROGENES SALE

Algemeen
1. Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door middel van deze veiling tot stand komen.
2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3. De organisatie van de Eurogenes Sale is in handen van Eurogenes. Deze partij wordt aangeduid als de “organisatie” .
4. De partij die zijn dieren te koop aanbiedt via deze veiling wordt in het navolgende aangeduid als "verkoper" en de partij die via deze veiling op een dier heeft geboden en dit krijgt toegewezen, wordt aangeduid als "koper".
5. De organisatie treedt te allen tijde slechts op als bemiddelaar in het tot stand brengen van een (koop)overeenkomst tussen verkoper en koper.

Wijze van veiling
6. De veiling vindt plaats bij afslag via internet. Er kan op twee manieren worden geboden:
A. Via internet, waarbij u de huidige prijs biedt
B. Via de email biedknop op de catalogus pagina. Via dit systeem kan een ander bedrag worden geboden dan het huidige bedrag. Het geboden bedrag blijft geldig tot de sluiting van de veiling en kan worden geaccepteerd tot het einde van de veiling.
7. Biedingen worden gedaan in euro’s en het bedrag is exclusief BTW.
8. Biedingen zijn exclusief 8% verkoopkosten
9. Iedere bieder is aan zijn bod gebonden.
10. De organisatie is gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren.
11. Omtrent geschillen, die tijdens de veiling mochten ontstaan, beslist de organisatie.
12. De koopovereenkomst komt tot stand tussen koper en verkoper op het moment van toewijzing.
13. Het risico van het dier gaat op de koper over na betaling van de factuur of 14 dagen na het verlopen van de veiling.
14. De koper is verantwoordelijk voor de export / transport van het dier. Het dier kan niet eerder worden verplaatst nadat de volledige betaling van de betreffende factuur is voldaan. De verblijfplaats van het veilingdier is te vinden onder aan elke catalogus pagina.

Betaling
15.Betaling dient plaats te vinden aan de organisatie op de wijze zoals vermeld in de factuur.
16. Voor betaling geldt het volgende:
A. het totaalbedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. De eigendom gaat niet eerder op de koper over dan na volledige betaling van de verschuldigde koopprijs en kosten.
B. het risico van de dieren blijft van kracht zoals in punt 13 is vermeld.
C. voor transport van het veilingnummer van verkoper naar de koper dient het veilingnummer in het geheel betaald te zijn. De verkoper dient hiervan een schriftelijke bevestiging van de organisatie te hebben gehad.
17. Reclames kunnen tot uiterlijk acht dagen na aflevering schriftelijk worden ingediend bij de organisatie.
Uitsluiting aansprakelijkheid
18. Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de stambomen en/of inschrijfformulieren.
19. De organisatie is niet aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken van, aan of met betrekking tot het verkochte of de aflevering ervan, ongeacht de aard of omvang van de gebreken. Dit betreft tevens genetische gebreken betreffende het verkochte dier dan wel embryo's die niet bekend zijn bij de organisatie.
20. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken die is ontstaan door of in verband met de veiling.
21. Buitenlandse kopers, welke hun dieren willen importeren, dienen dit na afloop van de veiling bekend te maken aan de organisatie. Kosten en risico voor het klaarmaken, de stalling, het transport en de export zijn voor rekening van de koper.
22. De vermelde koe-indexen zijn de meest recente, zoals berekend of omgerekend door het stamboek. Van alle dieren zijn recente, officiële stambomen aan te vragen bij de organisatie.
23. De verantwoordelijkheid voor juistheid en navolging van de contracten die bij een dier worden geleverd ligt in handen van de partij die het contract verleend.
24. Alle veilingdieren zijn vrij getest op IBR en BVD en zijn afkomstig van een Lepto- & Para-A gecertificeerd bedrijf. De veiling organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld omtrent het positief testen van een veilingdier op een ziekte.
Het is mogelijk veilingdieren te laten testen op overige ziektes, dit op kosten van de koper. De uitslag van aanvullende testen kunnen nimmer koopvernietegend zijn.
25. Eerste keus uit dieren:
A. de koper heeft een eerste keus uit de kalveren aangegeven op de catalogus pagina van de veilingsite, de desbetreffende kalveren staan hierin vermeld met levensnummer
B. mocht de koper de selectie maken op basis van een Genomische Merker test zijn de kosten van de Genomische Merker test voor de koper
C. de keuze dient gemaakt te worden binnen een maand na de veiling, of binnen 1 week na de uitslag van de Genomische Merker test.
26. Eerste keus uit drachtigheden:
A. de koper heeft een eerste keus uit de resulterende vaarskalveren van de drachtigheden vermeld op de catalogus pagina van het betreffende veilingnummer
B. de selectie dient door de koper te worden gemaakt binnen drie maanden nadat het laatste kalf van deze combinatie is geboren, of 1 week na de uitslag van de Genomische Merker test
C. mocht de koper de selectie maken op basis van een Genomische Merker test zijn de kosten van de Genomische Merker test voor de koper
D. betaling: 25% direct na ontvangen van de eerste factuur en 75% direct na de selectie. Deze bedragen zijn exclusief 10% verkoopkosten en af de standplaats van het betreffende veilingnummer. De geselecteerde dieren worden volgens veilingvoorwaarden geleverd. Ook hiervoor geldt dat het veilingnummer in zijn geheel betaald dient te zijn alvorens het getransporteerd wordt naar de koper. De 10% veilingkosten over het gehele bedrag dienen gelijk bij eerste 25% aanbetaling te worden voldaan.
E. de koper dient het kalf na de selectie binnen 7 werkdagen af te nemen.
F. indien niet aan de levering kan worden voldaan wordt de aanbetaling volledig terug betaald.
27. Veiling eerste keus vaarskalveren:
Bij verkoopvernietigende (al dan niet verborgen) gebreken, blijven de kosten van verkoop en koop voor rekening van respectievelijk verkoper en koper. De gemaakte dierenartskosten blijven voor rekening van de koper. De schade blijft beperkt tot maximaal het bedrag van de koopsom. Verkoper en de organisatie kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
28. Elke bieder wordt door het doen van een bieding geacht kennisgenomen te hebben van de veilingvoorwaarden en deze te hebben geaccepteerd.